เราเป็นสถาบันจัดอบรมและคำปรึกษาด้าน Innovative Language & Business Development Training ที่ส่งมอบความรู้ (Knowledge), วิธีการ (How to) ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Action Base) เกิดประสบการณ์ (Experience)
จำได้เข้าใจ นำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง

ระบบการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา Learning is Alive!

เน้นให้ผู้อบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีง่ายๆ พัฒนาผู้อบรมได้ทุกมิติ

ส่งผลให้มีความความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสุข รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

Active      ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เกิดความเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง

Life-long    วิธีการเรียนรู้ด้วยวิธีง่ายๆ ด้วยตัวเองในชีวิตประจำวันทุกที่ ทุกเวลา

Integrated  ออกแบบ ผสมผสาน วิธีการการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้อบรมในทุกมิติ

Valuable   ตระหนักถึงคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง เคารพความเห็น ที่แตกต่าง ทำงานร่วมกับผู้อื่น

Enjoyable  มีควาามสขและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ในบรรยายกาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง

สถาบันจัดอบรมและให้คำปรึกษาด้าน
Innovative Language &
People Development
ที่ส่งมอบความรู้ (Knowledge), วิธีการ (How to)
ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Action Base)
เกิดประสบการณ์ (Experience) จำได้ เข้าใจ
นำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง
 

One Stop Service

ระบบการสร้างสรรค์และส่งมอบหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

แบบครบวงจร (One Stop Service)  ตั้งแต่การค้นหาความต้องการ (Need Analysis),

พัฒนาหลักสูตร (Create your Unique Course), ดำเนินการจัดอบรม (Delivery Course), ประเมินและสรุปรายงานผล (Course Completion) ที่มีประสิทธิภาพ

© 2016 by Lango Group Co., Ltd.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon